islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


بزودی بی خردان از مردم می گویند: «چه چیز آنها را از قبله شان که بر آن بودند باز گردانید؟» بگو: مشرق ومغرب از آن الله است هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند

وهمچنین شما را امت میانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشید، وپیامبر هم بر شما گواه باشد، وما آن قبله ای را که بر آن بودی (قبله) قرار دادیم. مگر برای اینکه بدانیم کسی را که از پیامبر پیروی می نماید از کسی که بر پاشنه های خود به عقب باز می گردد. واگر چه این (حکم) جز بر کسانی که الله آنها را هدایت کرده دشوار است. والله هرگز ایمان (= نماز) شما را ضایع نمی گرداند، همانا الله نسبت به مردم رؤوف مهربان است

به تحقیق ما گرداندن روی تو را به (سوی) آسمان می بینیم، اکنون تو را به (سوی) قبله ای که به آن خشنود شوی باز می گردانیم، پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن، وهر جا باشید، روی خود را به سوی آن بگردانید، وکسانی که کتاب (آسمانی) به آنها داده شد، بخوبی می دانند این (تغییر قبله) حق است (و) از جانب پروردگارشان می باشد، والله از آنچه می کنند؛ غافل نیست

واگر برای آنان که کتاب بدیشان داده شده، هر گونه نشانه (و حجتی) بیاوری، از قبله تو پیروی نمی کنند، وتو (نیز) از قبله آنان پیروی نخواهی کرد،و برخی از آنان هم قبله برخی دیگر پیروی نمی کنند. واگر بعد از آنکه علم ودانش به تو رسیده است از خواسته ها وآرزوهای آنان پیروی کنی، در این صورت مسلماً از ستمکاران خواهی بود