islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


کسانی که به آنان کتاب (آسمانی) داده ایم او(پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم) را می شناسند، چنانکه فرزندان خود را می شناسند،و همانا گروهی از آنان در حالی که می دانند حق را کتمان می کنند

حق از جانب پروردگار تو است، پس هرگز از شک کنندگان مباش

وبرای هر یک جهتی است که (هنگام نماز) بدان رو می کند پس در نیکیها بر یکدیگر سبقت بگیرید. هر جا که باشید، الله همه شما را حاضر می کند، همانا الله بر هر چیزی تواناست

واز هر جا که بیرون شدی، پس (به هنگام نماز) روی خود را بسوی مسجد الحرام کن. وبدرستی که این (رو کردنت) حقی از جانب پروردگارت است والله از آنچه می کنید غافل نیست

واز هر جا که بیرون شدی پس روی خود را بسوی مسجد الحرام کن، و(ای مؤمنان) هر جا که بودید روی خود را به سوی آن کنید، تا مردم؛- جز کسانی از ایشان که ستم کردند - بر شما حجتی نداشته باشند. پس از آنها نترسید، واز من بترسید،و تا نعمت خود را بر شما تمام کنم، وباشد که هدایت شوید

چنانکه پیامبری از خودتان در میان شما فرستادیم، که آیات ما را بر شما می خواند، وشما را پاک می گرداند، وبه شما کتاب (قرآن) وحکمت می آموزد، وآنچه نمی دانستید به شما یاد می دهد

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم وسپاس مرا گویید وناسپاسی من نکنید

ای کسانی که ایمان آورده اید، از شکیبائی ونماز یاری بجویید، که همانا الله با شکیبایان است