islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


همانا در آفرینش آسمانها وزمین وآمد وشد شب وروز، وکشتیهایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می رساند وآبی که الله از آسمان نازل کرده که با آن زمین را پس از مردنش زنده نموده، وانواع جنبندگان را در آن پراکنده کرده و(در) تغییر مسیر بادها وابرهایی که در میان زمین وآسمانها مسخرند؛ بی گمان نشانه هایی است برای مردمی که تعقل می کند ومی اندیشند

واز مردم کسانی هستند غیر از الله همتایانی را انتخاب می کنند، وآنها را مانند دوست داشتن الله دوست می دارند، وکسانی که ایمان آورد ه اند الله را بیشتر دوست می دارند، کسانی که ستم کردند. اگر می دیدند هنگامی که عذاب (روز قیامت) را مشاهده می کنند (خواهند دانست) که تمام قدرت از آن الله است واینکه الله سخت کیفر است

هنگامی که رهبران(گمراه کننده) از پیروان خود، بیزاری می جویند وعذاب را مشاهده می کنند، وروابط وپیوندشان گسیخته شود

و(در این هنگام) پیروان می گویند:« کاش برای ما بازگشتی (به دنیا) بود، تا از آنها بیزاری جوییم؛ همان گونه که آنان از ما بیزاری جستند، این چنین الله کردارهایشان را به صورت حسرت زایی به آنان نشان می دهد، وهرگز از آتش(دوزخ) بیرون نخواهند آمد

ای مردم از آنچه در زمین است؛ حلال وپاکیزه را بخورید، واز گامهای شیطان پیروی نکنید، چرا که او دشمن آشکار شماست

(او) شما را فقط به بدی وزشتی فرمان می دهد واینکه به الله نسبت دهید آنچه را که نمی دانید