islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و هنگامی که به آنها گفته شود: از آنچه الله نازل کرده است پیروی کنید می گویند: (نه) بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می کنیم. آیا اگر پدران آنها چیزی نمی فهمیدند وهدایت نیافتند(باز هم کور کورانه از آنها پیروی می کنند؟)

مثل (دعوت کننده ی) کسانی که کافر شدند، همچون مثل کسی است که چیزی را که جز صدا وندایی نمی شنود، بانگ می زند،(این کافران) کر، گنگ، ونابینا هستند، واز این رو نمی اندیشند

ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهای پاکیزه ای که روزی شما کرده ایم بخورید وشکر الله را به جای آورید اگر تنها او را می پرستید

(الله) تنها مردار وخون وگوشت خوک وآنچه را که(هنگام ذبح) نام غیر الله بر آن برده شده،برشما حرام کرده است. واگر کسی (برای حفظ جان خود به خوردن آنها) ناچار شود،در صورتی که ستمگر ومتجاوز نباشد،پس گناهی بر او نیست. همانا الله آمرزنده ی مهربان است

به راستی کسانی که کتمان می کنند آنچه را الله از کتاب(آسمانی) نازل کرده وآن را به بهای اندکی می فروشند، آنها جز آتش چیزی نمی خوردند، والله روز قیامت با آنها سخن نمی گوید وآنان را پاکیزه نمی کند، برای آنها عذاب درد ناکی است

اینان کسانی هستند که گمراهی را به (بهای) هدایت وعذاب را به (بهای) آمرزش خریدند،پس بر آتش (دوزخ) چه شکیبا هستند!

این بخاطر آن است که الله کتاب(آسمانی) را به حق نازل کرده است، وکسانی که در آن اختلاف کردند در ستیزی دور (از حق وحقیقت) هستند