islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق ومغرب کنید،بلکه نیکی (ونیکوکار)کسی است که به الله وروز قیامت وفرشتگان وکتاب (آسمانی) وپیامبران، ایمان آورده باشد،و مال(خود) را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان ویتیمان ومسکینان وواماندگان در راه وگدایان ودر(راه آزادی) بردگان بدهد، ونماز را بر پای دارد وزکات را بدهد، ووفا کنندگان به پیمانشان چون پیمان بندند و(کسانی که) در فقر وسختی وزیان وبیماری وبه هنگام نبرد؛ شکیبایند . اینها کسانی هستند که راست گفتند، وآنها پرهیزگارانند

ای کسانی که ایمان آورده اید در (مورد) کشتگان (حکم) قصاص بر شما نوشته شده است, آزاد به آزاد، وبرده به برده،و زن به زن (کشته می شوند). پس اگر کسی از سوی برادر (دینی)اش (یعنی ولی مقتول) چیزی به او بخشیده شد،(و حکم قصاص تبدیل به خون بهاء گردید) باید (ولی مقتول) از راه پسندیده پیروی کند و(قاتل نیز) به نیکی (دیه) به او بپردازد، این تخفیف ورحمتی است از سوی پروردگارتان پس اگر کسی بعد از آن (گذشت وعفو) تجاوز کند؛ او را عذاب درد ناکی است

وای صاحبان خرد برای شما در قصاص حیات وزندگی است، باشد که شما تقوا پیشه کنید

بر شما نوشته شده هنگامی که یکی شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی از خود به جای گذارده، برای پدر ومادر وخویشاوندان به نیکی وصیت کند. این حقی است بر پرهیزگاران

پس هر کس که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهد، بدرستی که گناهش بر کسانی است که آن (وصیت) را تغییر می دهند، همانا الله شنوای داناست