islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


پس کسی که از بی عدالتی (و میل بی جای) وصیت کننده(نسبت به ورثه) یا از گناه او (در وصیت به کار خلاف) بترسد، آنگاه میان آنها را اصلاح نمود، پس گناهی بر او نیست بدرستی که الله آمرزنده ی مهربان است

ای کسانی که ایمان آورده اید! روزه بر شما فرض شده است همان گونه که بر کسی که پیش از شما بودند؛ فرض شده بود، تا پرهیزگار شوید

(روزه در) روزهایی معدود واندکی است، پس هر کس از شما که بیمار یا مسافر باشد، (به اندازه آن روزهای که افطار کرده) تعدادی از روزهای دیگر (روزه بگیرید). وبر کسانی که توانائی آن را ندارند؛ لازم است کفاره بدهند، (و آن) خوراک دادن به مسکینی است، وهر کس که رغبت خود (بیشتر) نیکی انجام دهد پس آن برای او بهتر است، واگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است

(آن چند روز محدود واندک) ماه رمضان است(ماهی) که قرآن در آن نازل شده است، (کتابی) که راهنمای مردم است،و (در بردارنده) نشانه ها ودلایل آشکار وروشن از هدایت وجدا کننده حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را(در حضر) دریابد، باید که آن را روزه بدارد، وهر کس که بیمار یا در سفر بود، پس (باید به تعداد روزهای که افطار کرده) روزهای دیگر را (روزه بگیرید). الله برای شما آسانی می خواهد، وبرای شما دشواری نمی خواهد، وتا شمار(روزهای رمضان) را کامل کنید، والله را بر اینکه شما را هدایت کرده، بزرگ بدارید، وباشد که شکر گزاری کنید

وچون بندگانم، از تو درباره من بپرسند، بگو: به راستی که من نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند؛ اجابت می کنم. پس (آنان) باید دعوت مرا بپذیرند، وبه من ایمان بیاورند، باشد که راه یابند