islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


آمیزش ونزدیکی با همسرانتان در شب روز بر شما حلال گردیده است، آنان لباس شما هستند وشما لباس آنها، الله می دانست که شما به خودتان خیانت می کردید، پس توبه ی شما را پذیرفت وشما را بخشید، پس اکنون (در شبهای رمضان می توانید) با آنان آمیزش کنید، وآنچه را الله برای شما مقرر داشته طلب کنید. وبخورید وبیاشامید،تا رشته ی سپید صبح از رشته ی سیاه (شب) برای شما آشکار شود، سپس روزه را تا شب به پایان رسانید، ودر حالی که در مساجد معتکف هستید؛ با زنان آمیزش نکنید، این مرز های الهی است پس به آن نزدیک نشوید. الله این چنین آیات خود را برای مردم روشن می سازد؛ باشد که پرهیزگار شوند

واموالتان را در بین خود بباطل (و ناحق) نخورید، و(به عنوان رشوه قسمتی از) آن را به حاکمان (و قضات) ندهید؛ تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، درحالی که شما می دانید(این کار گناه است.)

درباره هلالهای (ماه) از تو سؤال می کنند، بگو آنها بیان اوقات برای مردم و(تعیین وقت) حج است. ونیکوکاری آن نیست که(در حال احرام) از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکوکار کسی است، که تقوا پیشه کند، وبه خانه ها از درهایشان وارد شوید، واز الله بترسید تا رستگار شوید

ودر راه الله با کسانی که با شما می جنگند، جنگ کنید، واز حد تجاوز نکنید، که الله تجاوز گران را دوست نمی دارد