islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و آنها را هر کجا یافتید، بکشید، واز آنجا (مکه) که شما را بیرون کرده اند؛ آنها را بیرون کنید، وفتنه (شرک) از کشتن بدتر است. وبا آنها در نزد مسجد الحرام جنگ نکنید، تا اینکه با شما در آنجا بجنگند، پس اگر (در آنجا) با شما جنگیدند، ایشان را بکشید، سزای کافران چنین است

پس اگر دست برداشتند، بی گمان الله آمرزنده ی مهربان است

وبا آنها جنگ کنید؛ تا فتنه (شرک) باقی نماند، ودین (خالصانه) از آن الله گردد. پس اگر دست برداشتند؛ تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست

ماه حرام در برابر ماه حرام است، وحرمت (شکنی ها) دارای قصاص است، پس هر کس تعدی وتجاوز کرد، همان گونه که بر شما تعدی کرده؛ بر او تعدی کنید، واز الله بترسید وبدانید که الله با پرهیزگاران است

ودر راه الله انفاق کنید و(با ترک انفاق) خود را با دست خویش به هلاکت نیفکنید، ونیکی کنید که الله نیکوکاران را دوست می دارد

وحج وعمره را برای الله به اتمام برسانید، واگر باز داشته شدید (بوسیله دشمن یا بیماری وغیره) پس آنچه از قربانی فراهم شود (ذبح کنید، وآنگاه از احرام بیرون شوید) وسرهای خود را نتراشید تا قربانی به جایگاهش برسد، واگر کسی از شما بیمار بود، ویا ناراحتی درسر داشت.(وناچار شود در حال احرام سر خود را بتراشد) پس فدیه دهد از(قبیل: سه روز) روزه یا صدقه (خوراک دادن به شش مسکين) یا قربانی کردن گوسفندی(که میان فقرا تقسیم شود) پس هنگامی که در امان بودید،هر کس از عمره بهره مند گردد؛ سپس(اعمال) حج را آغاز کند، آنچه از قربانی (برای او) میسر شد (ذبح می کند) وهر کس نیافت سه روز در(ایام) حج وهفت روز هنگامی که باز گشتید روزه بگیرید. این ده (روز) کامل است، این (حکم) برای کسی است که خانواده او ساکن مسجد الحرام (= مکه واطراف آن) نباشد، واز الله بترسید وبدانید که الله سخت کیفر است