islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


حج در ماههای معلوم ومعینی است، پس کسی که در این ماهها حج را (بر خود) فرض گرداند. (باید بداند که) در حج آمیزش جنسی وگناه وجدال (روا) نیست، وآنچه از کارهای نیک انجام دهید؛ الله آن را می داند، وتوشه بر گیرید؛ که بهترین توشه پرهیزگاری است، وای خردمندان از من بپرهیزید

گناهی بر شما نیست که(درایام حج با خرید وفروش) از فضل پروردگارتان (روزی) طلب کنید، وهنگامی که از عرفات کوچ کردید؛ الله را نزد مشعر الحرام یاد کنید، واو را یاد کنید همچنان که شما را هدایت کرد، واگر چه پیش از آن از گمراهان بودید

پس از آنجا که مردم کوچ می کنند؛ کوچ کنید، واز الله آمرزش بخواهید همانا الله آمرزنده ی مهربان است

پس چون مناسک (حج) خود را به جای آورید، الله را یاد کنید همانند یاد کردن پدرانتان بلکه بیشتر از آن، از مردم کسانی هستند که می گویند « پروردگارا! به ما در دنیا عطا کن» واو را در آخرت بهره ای نیست

واز آنان کسانی هستند که می گویند: « پروردگارا! به ما در دنیا نیکی عطا کن، ودر آخرت (نیز) نیکی(عطا فرما) وما را از عذاب آتش نگه دار»

اینانند که از آنچه بدست آورده اند، بهره ای دارند.و الله سریع الحساب (زود شمار) است