islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


از بنی اسرائیل بپرس: «چه اندازه نشانه های روشن وآشکار به آنها داده ایم؟» (ولی آنها نعمت ها را نادیده گرفته وناسپاس شدند) وکسی که نعمت الله را پس از آنکه برایش آمد دگرگون کند (عذاب سختی خواهد داشت) همانا الله سخت کیفر است

زندگی دنیا برای کافران آراسته شده است، ومؤمنان را مسخره می کنند، و(حال آنکه) پرهیزگاران در روز قیامت بالاتر از آنان هستند، والله هر کس را بخواهد بی شمار روزی می دهد

(در آغاز) مردم یک امت بودند، آنگاه الله پیامبران را مژده آور وبیم دهنده بر انگیخت وبا آنان کتاب(آسمانی) را بحق نازل کرد، تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری کنند، وتنها کسانی که (کتاب) به آنان داده شده بود، پس از آنکه نشانه های روشن به آنها رسیده بود، بخاطر ستم وحسادتی که در میانشان بود، در آن اختلاف کردند، پس الله به فرمان خویش کسانی را که ایمان آورده بودند؛ به آن حق (و حقیقتی) که در آن اختلاف داشتند،هدایت کرد. والله هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند

آیا گمان کرده اید که داخل بهشت می شوید وحال آنکه هنوز بر (سر) شما نیامده است، مانند آنچه که بر (سر) پیشینیان شما آمد؟ سختی وزیان به آنها رسید، و(آنچنان) تکان خوردند تا که پیامبر وکسانی که با او ایمان آورده بودند، گفتند:« یاری الله کی خواهد بود؟ » آگاه باشید که یاری الله نزدیک است

از تو می پرسند چه چیزی انفاق کنند؟ بگو: «هر مالی که انفاق کردید، پس برای پدر ومادر ونزدیکان ویتیمان ومستمندان ودر راه ماندگان است. وهر کار نیکی که انجام دهید، بدرستی که الله به آن آگاه است. »