islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


جهاد(در راه الله) بر شما واجب شده است، در حالی که برای شما ناگوار است، چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید، حال آنکه آن برای شما بهتر باشد، وچه بسا چیزی را دوست داشته باشید، حال آنکه آن برای شما بد باشد، والله می داند، وشما نمی دانید

از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام، می پرسند. بگو:«جنگ در آن (گناهی)بزرگ؛است، وبازداشتن از راه الله وکفر ورزیدن به او و(باز داشتن از) مسجد الحرام وبیرون راندن اهلش از آن؛ نزد الله (گناهی) بزرگتر، وفتنه(=شرک وشکنجه مؤمنان) از کشتار بزرگتر است. » وپیوسته با شما می جنگند، تا آنکه اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند، وهر کس از شما که از دینش بر گردد ودر حال کفر بمیرد، پس آنان اعمالشان در دنیا وآخرت تباه شده است، وآنان اهل آتش (دوزخ) اند، وهمیشه در آن خواهند بود

بدرستی کسانی که ایمان آوردند وکسانی که هجرت کردند ودر راه الله جهاد نمودند، آنان به رحمت الله امیدوارند، والله آمرزنده ی مهربان است

از تو درباره شراب وقمار می پرسند بگو:« در آن دو گناهی بزرگ است وسودهایی برای مردم در بر دارد، وگناه هر دو از سودشان بزرگتر است». واز تو می پرسند«چه چیزی انفاق کنند؟» بگو: مازاد (نیازمندی خود) اینچنین الله آیات را برای شما روشن می سازد، باشد که اندیشه کنید