islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


در دنیا وآخرت، واز تو درباره یتیمان می پرسند، بگو:«اصلاح کردن (کار) آنان بهتراست، واگر با آنان همزیستی کنید؛ آنها برادران(دینی) شما هستند». والله تبهکار را از درستکار می شناسد، واگر الله می خواست شما را به زحمت می انداخت، به راستی که الله توانمند حکیم است

وبا زنان مشرک تا ایمان نیاورده اند؛ ازدواج نکنید، وبی گمان کنیز با ایمان از زن (آزاد) مشرک بهتر است، اگر چه (زیبایی یا دارائی او) شما را به شگفت آورد. و(زنان خود را) به ازدواج مردان مشرک در نیاورید؛ تا ایمان بیاورند. وقطعاً برده ی با ایمان از مرد (آزاد) مشرک؛ بهتر است، اگر چه (زیبائی یا دارائی وموقعیت او) شما را به شگفت آورد. آنان به سوی آتش (دوزخ) دعوت می کنند والله به فرمان(و توفیق) خویش به سوی بهشت وآمرزش دعوت می کند، وآیات(و احکام) خود را برای مردم روشن می سازد،باشد که متذکر شوند

واز تو درباره ی حیض(عادت ماهانه زنان) می پرسند،بگو «آن پلید وزیانبار است،پس در حالت قاعدگی از زنان کناره گیری کنید، وبا آنها نزدیکی نکنید؛ تا پاک شوند،پس هنگامی که پاک شدند وغسل کردند. از همان جا که الله به شما فرمان داده،با آنها آمیزش کنید،به راستی که الله توبه کنندگان را دوست می دارد و(نیز) پاکان را دوست می دارد»

زنان شما کشتزار شما هستند، پس هر گونه که بخواهید به کشتزار خود درآیید، و(توشه ای) برای خود از پیش بفرستید، واز الله بترسید، وبدانید که شما او را ملاقات خواهید کرد، وبه مؤمنان بشارت ده

والله را دستاویز سوگند های خود قرار ندهید، برای اینکه نیکی کنید وتقوا پیشه سازید، ودر میان مردم آشتی دهید(قسم یاد نکنید) والله شنوای داناست