islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و هنگامی که زنان را طلاق (رجعی) دادید، آنگاه به پایان (روزهای)عده خویش رسیدند. پس به شایستگی آنها را نگه دارید ویا به نیکی وخوبی آنها را رها سازید، وآنان را بخاطر زیان رساندن نگاه ندارید تا (به حقوقشان) تعدی وتجاوز کنید، وکسی که چنین کند قطعاً به خود ستم کرده است، وآیات الله را به مسخره نگیرید.و نعمت الله را بر خود وآ نچه را که از کتاب(قرآن) وحکمت(سنت واسرار شریعت) بر شما نازل کرده وشما را با آن پند می دهد، به یاد بیاورید واز الله بترسید وبدانید که الله به همه چیز داناست

وهنگامی که زنان را طلاق دادید، آنگاه (مدت) عده خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با شوهران (سابق) خود باز ندارید، وقتی که بطرزپسندیده ای در بین خویش تراضی کنند. این (دستوری است) که هر کس از شما که به الله وروز قیامت ایمان دارد؛ به آن پند داده می شود، واین (دستور) برای شما پر برکت تر وپاکیزه تر است، والله می داند وشما نمی دانید

ومادران (باید) فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. (این دستور) برای کسی است که بخواهد دوران شیر خوارگی را تکمیل کند. وبر آن کس که فرزند برای او متولد شده(پدر) لازم است خوراک وپوشاک آنان(= مادران) را بطور شایسته(در مدت شیر دادن بپردازد) هیچ کس جز به اندازه توانایی اش مکلف نمی شود. نه مادر به خاطر فرزندش ونه پدر به سبب فرزندش باید زیان ببیند. ومانند همین(احکام) بر وارث (نیز)لازم است، پس اگر آن دو با رضایت ومشورت یکدیگر بخواهند.(کودک را زودتر) از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست، واگر خواستید که برای فرزندان خود دایه ای بگیرید، گناهی بر شما نیست؛ به شرط اینکه آنچه را که مقرر کرده اید، بطور شایسته بپردازید. واز الله بترسید، وبدانید که الله به آنچه انجام می دهید؛ بیناست