islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


داستان اینان همانند داستان کسی است که آتشی افروخته پس چون آتش اطراف او را روشن ساخت، الله نورشان را بگرفت ودر تاریکیهای که نمی بینند رهایشان کرد

کرانند، گنگانند، کورانند،پس باز نمی گردند

یا همچون بارانی است که از آسمان (فرو ریزد) ودر آن تاریکی ها ورعد وبرق باشد، وآنها از ترس مرگ، انگشتان خود را در گوشهایشان فرو می برند تا صدای صاعقه را نشنوند، والله به کافران احاطه دارد

نزدیک است که برق چشمانشان را برباید، هرگاه که برای آنها روشن شود در (روشنائی) آن راه می روند وچون تاریک شود(در جای خود) بایستند. واگر الله بخواهد گوش وچشمانشان را از بین می برد، چرا که الله بر هر چیز توانا است

ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کسی که شما وکسانی را که پیش از شما بودند آفرید، تا پرهیزگار شوید

آن کس که زمین را برای شما بگسترد وآسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد .و از آسمان آبی فرو فرستاد وبوسیله آن انواع میوه ها را بوجود آورد تا روزی شما باشد. بنا براین برای الله همتایانی قرار ندهید، در حالی که می دانید

واگر درباره آنچه بر بنده خود (محمد صلی الله علیه وآله وسلم) نازل کرده ایم؛در شک وتردید هستید، سوره ای همانند آن بیاورید وگواهان خود را -غیر از الله- فرا خوانید؛ اگر راست می گویید

پس اگر چنین نکردید - وهرگز نتوانید کرد- از آتشی بترسید که هیزم آن مردم وسنگها است، وبرای کافران آماده شده است