islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و کسانی از شما که می میرند وهمسرانی باقی می گذارند؛ باید چهار ماه وده روز انتظار بکشند(وعدّه نگه دارند) پس هنگامی که مدت عدت خود را به پایان رساندند، در آنچه آنان به طور شایسته درباره خود انجام دهند؛ گناهی بر شما نیست، والله به آنچه می کنید آگاه است

وگناهی بر شما نیست در آنچه که بطور کنایه از خواستگاری زنانی(که در عدت اند) بر زبان آورید، یا در دلهای خود پنهان دارید. الله دانست که شما به زودی به یاد آنان خواهید افتاد، ولی پنهانی با آنها وعده (زناشوئی) ندهید، مگر اینکه سخنی پسندیده (بطور کنایه) بگویید، وتصمیم به عقد ازدواج نگیرید تا مدت مقرر(عده) به سرآید، وبدانید که الله آنچه را که در دلهای شماست می داند، پس از (مخالفت) او بترسید، وبدانید که الله آمرزنده ی بردبار است

اگر زنان را مادامی که با آنان آمیزش جنسی نکرده اید ومهری برایشان معین نکرده اید طلاق دادید؛ گناهی بر شما نیست، و(در این حالت) آنها را (با هدیه ای مناسب) بهرمند سازید، بر توانگر به اندازه توانش، وبر تنگدست به اندازه توانش هدیه ای شایسته است(و این حکم) بر نیکو کاران الزامی است

اگر زنان را پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید، طلاق دادید در حالی که برای آنها مهری تعیین کرده اید؛ پس نصف آنچه را تعیین کرده اید(به آنها بدهید) مگر اینکه آنان (حق خود را) ببخشند. یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست(شوهر) ببخشد(و تمام مهر را بدهد) وآنکه ببخشید به پرهیزگاری نزدیکتر است. وبزرگواری ونیکی را در میان خود فراموش نکنید، به راستی الله به آنچه می کنید؛ بیناست