islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


بر(بجا آوردن) نمازها و(بخصوص) نماز میانه(نماز عصر) محافظت کنید، وفروتنانه برای الله به پا خیزید

پس اگر(از دشمن وغیره) ترسیدید، در حال پیاده یاسواره(نماز را بجای آورید) پس هنگامی که ایمن شدید، الله را یاد کنید. (و نماز ها را به تمام وکمال بجای آورید) همانگونه که چیزهای را که نمی دانستید به شما یاد داد

وکسانی از شما که می میرند وهمسرانی به جا می گذارند، باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را(با پرداختن هزینه زندگی) بهره مند سازند بدون آنکه(از خانه شوهر) بیرون کنند. پس اگر بیرون روند، درباره آنچه که آنان نسبت بخود بطور شایسته انجام می دهند(از قبیل زینت دادن خود وازدواج مجدد) گناهی بر شما نیست، والله توانمند حکیم است

وبرای زنان طلاق داده شده، هدیه ای مناسب وشایسته (بر شوهر) لازم است؛ این حقی است بر پرهیزگاران

این چنین الله آیات خود را برای شما روشن می سازد؛ باشد که بیندیشید

آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه های خود بیرون شدند در حالی که هزاران نفر بودند؟ پس الله به آنان گفت: « بمیرید» سپس آنها را زنده کرد،همانا الله بر مردم بخشش وفضل دارد، ولی بیشتر مردم شکر بجا نمی آورند

ودر راه الله بجنگید وبدانید که الله شنوای داناست

کیست که به الله قرض دهد قرض نیکو تا آن را برای او چندین برابر کند؟ والله است که (روزی بندگان را) تنگ وگشاده می سازد، وبه سوی او باز گردانده می شوید