islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


این پیامبران (که نام برخی از آنان گذشت) بعضی از ایشان را بر بعضی ایشان برتری دادیم، از آنان کسی بود که الله با او سخن گفت ودرجات بعضی از آنان را بالا برد. وبه عیسی بن مريم نشانه های روشن دادیم واو را بوسیله ی روح القدس(= جبرئیل) تأیید کردیم. واگر الله می خواست کسانی که بعد از آنها بودند، پس از آن(همه) نشانه های روشن که برایشان آمد با یکدیگر جنگ نمی کردند. ولی(آنان با هم) اختلاف کردند، پس برخی از آنان ایمان آورد، وبرخی از آنان کفر ورزید، واگر الله می خواست با هم جنگ نمی کردند. ولی الله آنچه را می خواهد انجام می دهد

ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم؛ انفاق کنید پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید وفروش است ونه دوستی ونه شفاعتی، وکافران خود ستمکارانند

الله (معبود بر حق است) هیچ معبودی بحق جز او نیست، زنده (و جهان هستی را) نگه دار ومدبر است، نه چرت او را فرا گیرد ونه خواب، آنچه در آسمانها وآنچه در زمین است از آن اوست کیست که در نزد اوجز به فرمان او شفاعت کند ؟ آنچه در پیش روی آنان وآنچه در پشت سرشان است می داند. وبه چیزی از علم او، جز به آنچه بخواهد احاطه نمی یابد، کرسی او آسمانها وزمین را در بر گرفته،و نگاهداری آن دو (زمین وآسمان) بر او گران ودشوار نیاید، واو بلند مرتبه وبزرگ است

در (قبول) دین هیچ اجباری نیست، به راستی که راه راست (و هدایت) از راه انحراف (و گمراهی) روشن شده است. پس هر کس به طاغوت (شیطان وبت وانسانهای گمراه وطغیانگر) کفر ورزد وبه الله ایمان آورد،پس به راستی که به دستگیره محکمی چنگ زده است، که آن را گسستن نیست، والله شنوای داناست