islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و مثل کسانی که اموال خود را برای طلب خشنودی الله،و بخاطر یقین وباوری که در دلهایشان(به پاداش الله) دارند، انفاق می کنند؛ همچون مثل باغی است که بر پشته ای قرار دارد، وباران تندی به آن برسد. پس میوه های خود را دو چندان دهد. واگر باران تند به آن نرسد، باران نرمی(برای آن کافی است).و الله به آنچه می کنید؛ بیناست

آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما وانگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها روان است.و برای او در آن باغ از هر گونه میوه ای (فراهم) باشد. ودر حالی که به سن پیری رسیده وفرزندانی (خردسال) و ناتوان دارد. آنگاه گردبادی که در آن آتش (سوزانی) است، به آن بر خورد کند و(یکسره) بسوزد؟! (همین طور است، حال کسانی که صدقه های خود را با منت وآزار وریا باطل می کنند).این چنین الله آیات (خود) را برای شما روشن می سازد، شاید که شما بیندیشید

ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید، واز آنچه از زمین برای شما بیرون آورده ایم، انفاق کنید، وبرای انفاق کردن قصد نا پاک آن را نکنید، در حالی که خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید، مگر آنکه در آن چشم پوشی کنید. وبدانید که الله بی نیاز ستوده است

شیطان شما را(به هنگام انفاق می ترساند) و وعده تهی دستی می دهد، وشما را به زشتیها امر می کند. ودر حالی که الله از جانب خود به شما وعده آمرزش وفزونی (نعمت) می دهد، والله گشایشگر داناست

(الله) به هر کس که بخواهد حکمت (و دانش) می دهد، وبه هر کس حکمت داده شود، بی شک خیر فراوانی داده شده است، وجز خردمندان پند نمی گیرد