islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و هر چیزی را که انفاق کنید یا هر نذری که ببندید، قطعاً الله آن را می داند، وبرای ستمگران هیچ یاوری نیست

اگر صدقه ها را آشکار کنید چه نیکوست، واگر آنها را پنهان دارید وبه تهی دستان بدهید، پس این برای شما بهتر است، وبرخی از گناهان شما را می زداید، والله به آنچه می کنید، آگاه است

هدایت آنان بر عهده تو نیست،ولیکن الله هر که را بخواهد هدایت می کند. وآنچه از مال انفاق می کنید، برای خودتان است، وجز برای طلب خشنودی الله انفاق نکنید، وآنچه از مال انفاق می کنید، (پاداش آن) بطور کامل وتمام به شما داده می شود، وبه شما ستم نخواهد شد

(صدقات شما) برای تهی دستانی است که در راه الله محصور وبازداشته شده اند، ونمی توانند (برای تأمین هزینه زندگی) در زمین سفر کنند. از شدّت خویشتن داری، افراد ناگاه آنها را بی نیاز می پندارد، آنها را از چهره هایشان می شناسی، با اصرار (چیزی) از مردم نمی خواهند. وآنچه از مال انفاق می کنید، قطعاً الله به آن آگاه است

کسانی که اموال خود را، در شب وروز پنهان وآشکار انفاق می کنند، مزد آنها نزد پروردگارشان برایشان(محفوظ) است؛ ونه ترسی بر آنهاست، ونه ایشان اندوهگین می شوند