islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


کسانی که ربا می خورند(روز قیامت از گور) بر نمی خیزند؛ مگر مانند بر خاستن کسی که بر اثرتماس شیطان دیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند) این بدان سبب است که آنان گفتند: « همانا داد وستد هم مثل ربا است» ودر حالی که الله داد وستد را حلال کرده وربا را حرام نموده است. پس همانا هر کس که از (جانب) پروردگارش پندی به او برسد، آنگاه (از ربا خواری) باز ایستاد، آنچه گذشته (و قبل از نزول حکم دریافت کرده است) از آن اوست. وکارش به الله واگذار می شود، وکسی که (به ربا خواری) باز گردد، آنان اهل آتشند ودر آن جاویدان خواهند بود

الله ربا را نابود می کند وصدقات را افزایش (و برکت) می دهد.و الله هیچ (انسان) ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد

به راستی کسانی که ایمان آورده اند واعمال شایسته انجام داده اند، ونماز را بر پا داشته اند وزکات را پرداخته اند؛ پاداش آنان نزد پروردگارشان برایشان (محفوظ) است،ونه ترسی بر آنهاست ونه ایشان اندوهگین می شوند

ای کسانی که ایمان آورده اید! از الله بترسید وآنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده است رها کنید؛ اگر مؤمن هستید

پس اگر (چنین) نکردید، یقین داشته باشید که الله ورسولش با شما جنگ خواهند کرد. واگر توبه کردید اصل سرمایه هایتان از آن شماست، نه ستم می کنید ونه بر شما ستم وارد می شود

واگر (بدهکار) تنگدست بود، پس تا (هنگام) گشایش (وتوانایی) مهلت دهید، و(اگر توانایی پرداخت ندارد) بخشیدن آن برای شما بهتر است؛ اگر بدانید

واز روزی بترسید که در آن (روز) به سوی الله باز گردانده می شوید، سپس به هر کس (پاداش) آنچه انجام داده؛ تمام وکامل داده می شود، وبه آنان ستم نخواهد شد