islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


ای کسانی که ایمان آورده اید ! هر گاه به همدیگر تا مدت معینی وامی دادید (یا معامله ی نسیه ای انجام دادید). آن را بنویسید، وباید نویسنده ای (آن را) دادگرانه بین شما بنویسد، وهیچ نویسنده ای نباید از نوشتن همانگونه که الله به او آموزش داده، خود داری کند. پس باید بنویسد و(آن) کسی که حق بر ذمه ی اوست (= بدهکار) باید املا کند، وباید از الله که پروردگار اوست بپرهیزد، واز آن چیزی نکاهد، پس اگر کسی که حق بر ذمه ی اوست سفیه یا ناتوان باشد، یا خود نمی تواند املا کند، پس باید ولی او با (رعایت) عدالت؛ املا کند، ودو شاهد از مردانتان را گواه بگیرید، پس اگر دو مرد نبودند، یک مرد ودو زن از میان گواهانی که (به عدالت آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید). تا اگر یکی از آن دو (زن) فراموش کرد، دیگری به او یاد آوری کند.و گواهان نباید به هنگامی که آنها را (برای گواهی) دعوت می کنند؛ خود داری کنند . واز نوشتن (بدهی) تا سر رسیدش چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید.این (نوشتن شما) در نزد الله به عدالت نزدیکتر، وبرای گواهی دادن استوارتر، وبرای آنکه دچار شک وتردید نشوید؛ بهتر می باشد. مگر اینکه داد وستدی نقدی باشد که بین خود دست به دست می کنید. پس در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. وهنگامی که داد وستد (نقدی) کردید؛ گواه بگیرید.و نباید به نویسنده وشاهد زیانی برسد واگر (چنین) کنید؛ بی شک (بیانگر) نافرمانی شما خواهد بود. واز الله بترسید. و(آنچه که برای شما مفید است) الله به شما آموزش می دهد، والله به همه چیز داناست