islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


به کسانی که ایمان آورده، وکارهای شایسته انجام داده اند مژده ده که باغهایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر (درختان) آن جاری است. هر زمان که میوه ای از آن به آنان داده شود گویند: «این همان است که قبلاً به ما روزی داده شده بود» ومیوه هایی همانند آورده شود، وبرای آنان همسرانی پاکیزه است وجاودانه در آن خواهند بود

به راستی الله از اینکه به پشه ای یا بالاتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. آنان که ایمان آورده اند می دانند که آن (مثل) حق است از طرف پروردگارشان واما آنهای که کافرند می گویند: الله از این مثل چه خواسته است؟ الله بسیاری را با آن گمراه، وگروه بسیاری را هدایت می کند، وتنها فاسقان را با آن گمراه می سازد

کسانی که پیمان الله را،پس از محکم ساختن آن می شکنند، وآنچه را که الله دستور داده بر قرار سازند، قطع نموده، ودر روی زمین فساد می کنند، اینها زیانکارانند

چگونه به الله کافر می شوید؟ در حالی که شما مردگان بودید، واو شما را زنده کرد، سپس شما را می میراند، سپس شما را زنده می کند، آنگاه به سوی او باز گردانده می شوید

او (خدایی) است که همه آنچه را که در زمین است برای شما آفرید، آنگاه آهنگ آسمان کرد وآنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود، واو به هر چیز آگاه است