islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


گفتیم: «همگی از آن فرود آیید! پس هر گاه هدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند، نه ترسی بر آنان خواهد بود ونه غمگین خواهند شد»

وکسانی که کافر شدند ونشانه های ما را دروغ پنداشتند آنان اهل دوزخند، وهمیشه در آن خواهند بود

ای فرزندان اسرائیل (= یعقوب)! نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید،و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید، تا من نیز به پیمان شما وفا کنم وتنها از من بترسید

وبه آنچه نازل کرده ام (= قرآن) ایمان بیاورید که تصدیق کننده چیزی است که با شما است، ونخستین کافر به آن نباشید، وآیات مرا به بهای ناچیز نفروشید، وتنها از من بترسید

وحق را با باطل نیامیزید، وحق را پنهان نکنید، در حالی که می دانید

ونماز را بر پا دارید وزکات را بپردازید، وبا نماز گزاران نماز بخوانید

آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید، وخودتان را فراموش می کنید، در حالی که شما کتاب(آسمانی) را می خوانید؟! آیا نمی اندیشید؟!

واز شکیبائی ونماز یاری جویید، ونماز؛ جز بر فروتنان، دشوارو گران است

آن کسانی که یقینا می دانند دیدار کننده ی پروردگار خویش اند وبه سوی او باز می گردند

ای فرزندان اسرائیل (= یعقوب)! نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید، و(نیز) اینکه من شما را بر جهانیان برتری دادم

واز روزی بترسید که کسی از کسی کفایتی نکند، واز او شفاعت پذیرفته نمی شود، ونه از او تاوان وفدیه گرفته می شود، ونه یاری می شوند