islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و (نیز به یاد آورید) هنگامی که شما را از چنگال فرعونیان نجات دادیم، (آنان) شما را به بدترین صورت آزار وشکنجه می دادند، پسران شما را سر می بریدند، وزنان شما را زنده نگه می داشتند، ودر اینها آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان برای شما بود

و(به یاد آورید) هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم، وشما را نجات دادیم، وفرعونیان را غرق ساختیم، در حالی که شما می نگریستید

و(به یاد آورید) هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم، آنگاه شما بعد از او گوساله را (به پرستش) گرفتید، در حالی که ستمکار بودید

سپس شما را بعد از آن بخشیدیم، شاید سپاسگزاری کنید

و(نیز به یاد آورید) هنگامی را که به موسی کتاب (تورات) وفرقان(معجزه های جدا کننده میان حق وباطل) را عطا کردیم، تا اینکه هدایت شوید

و(به یاد آورید) زمانی را که موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من! شما با (به پرستش) گرفتن گوساله به خود ستم کرده اید، پس بسوی آفریدگار خود باز گردید وتوبه کنید، وخود را (همدیگر را) بکشید، این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است». آنگاه الله توبه شما را پذیرفت، زیرا که او توبه پذیر مهربان است

و(به یاد آورید) هنگامی را که گفتید: «ای موسی! ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم، مگر اینکه الله را آشکارا ببینیم». پس صاعقه شما را گرفت، در حالی که می نگریستید

سپس شما را پس از مردنتان بر انگیختیم، شاید سپاسگزاری کنید

وابر را بر شما سایبان قرار دادیم،و"من" (ترنجبین) و"سلوی" (بلدرچین) را بر شما فرو فرستادیم، (و گفتیم:)« از پاکیزه های که به شما روزی داده ایم؛ بخورید»(ولی شما کفر ورزیدید). آنها به ما ستم نکردند؛ بلکه به خود ستم می نمودند