islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و (به یاد آورید) هنگامی را که گفتیم: « به این شهر (= بیت المقدس) وارد شوید، واز نعمتهای آن از هر جا كه می خواهید به فراوانی بخورید، وبا خشوع وفروتنی به دروازه در آیید وبگویید:"خواسته ما آمرزش گناهان است" تا گناهان شما را ببخشیم، وبه نیکو کاران فزونتر می بخشیم»

آنگاه ستمگران این سخن را که به آنها گفته شده بود، تغییر دادند(و به جای آن کلمه ی مسخره آمیزی گفتند) لذا بر ستمگران در برابر این نافرمانی شان، عذابی از آسمان نازل کردیم

و(به یاد آورید) هنگامی را که موسی برای قوم خویش، آب خواست، پس گفتیم: «عصای خود رابر سنگ بزن» آنگاه دوازده چشمه ی آب از آن جوشید، وهر گروهی آبشخور خود را دانست، (و گفتیم:) «از روزی الله بخورید وبیاشامید، ودر زمین به تباهی مکوشید»

و(به یاد آورید) زمانی را که گفتید: « ای موسی! ما هرگز بر یک نوع غذا شکیبائی نداریم، پس پروردگار خویش را بخوان، تا از آنچه زمین می رویاند, از سبزی وخیار وسیر وعدس وپیازش برای ما بیرون آورد».(موسی) گفت: «آیا چیزی را که پست تر است به جای چیز بهتر جایگزین می کنید؟ به شهری فرود آیید، زیرا آنچه را خواستید در آنجا برای شما هست» و(مهر) ذلت وبینوائی بر آنان زده شد، وسزاوار خشم الله گردیدند، چرا که آنان به آیات الله کفر می ورزیدند، وپیامبران را به ناحق می کشتند. اینها بخاطر آن بود که گناهکار ومتجاوز بودند