islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


بدرستی کسانی که ایمان آورده اند، وکسانی که یهودی شدند ونصاری وصابئان (= ستاره پرستان) آنان که به الله وروز قیامت ایمان آوردند وکارهای شایسته انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان است، ونه ترسی بر آنان خواهد بود ونه غمگین خواهند شد

و(به یاد آورید) زمانی را که از شما پیمان گرفتیم، و(کوه) طور را بالای سر شما بر افراشتیم،(و به شما گفتیم:) «آنچه را به شما داده ایم، با قدرت بگیرید، وآنچه را در آن است یاد کنید، شاید پرهیزگار شوید»

سپس شما بعد از این روی گرداندید، پس اگر فضل ورحمت الله بر شما نبود، از زیانکاران بودید

بی گمان شما از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی وتجاوز کردند، آگاه شده اید، پس ما به آنها گفتیم: « بو زینه های خوار ورانده شده باشید»

پس ما این (کیفر) را عبرتی برای مردم آن زمان ونسلهای بعد از آنان، وپند واندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم

و(به یاد آورید) زمانی را که موسی به قوم خود گفت: « الله به شما دستور می دهد که گاوی را ذبح کنید» گفتند: «آیا ما را مسخره می کنی؟» (موسی) گفت: « به الله پناه می برم از اینکه از نادانان باشم»

گفتند: «از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند که آن چگونه (گاوی) است؟» (موسی) گفت: (الله) می فرماید:« آن گاوی است که نه پیر ونه جوان، بلکه میان سالی بین این دو باشد، پس آنچه به شما دستور داده شده است؛انجام دهید»

گفتند:« از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد، رنگ آن چگونه است؟» (موسی) گفت: (الله) می فرماید: «آن گاو زرد پر رنگی است که بینندگان را شاد می کند