islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


گفتند: «از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد که آن چگونه (گاوی) است؟ براستی این گاو بر ما مشتبه شده، واگر الله بخواهد ما هدایت خواهیم شد»

(موسی) گفت: (الله) می فرماید: «آن گاوی است که نه برای شخم زدن رام شده، ونه برای زراعت آبکشی کند، بی عیب است ویک رنگ ودر آن خالی نیست» گفتند: «اینک سخن درست آوردی» پس گاو را سر بریدند، ونزدیک بود که این کار نکنند

و(به یاد آورید) هنگامی را که فردی را کشتید، آنگاه درباره ی او به نزاع پرداختید، والله آشکار کننده آن چیزی است که پنهان می کردید

پس گفتیم: « پاره ای از گاو را به مقتول بزنید، الله این گونه مردگان را زنده می کند، ونشانه های خود را به شما می نمایاند، شاید اندیشه کنید»

سپس بعد از این دلهای شما سخت شد، همچون سنگ، یا سخت تر! زیرا که پاره ای از سنگها می شکافد، واز آنها نهرها جاری می شود، وپاره ای از ترس الله فرو می افتد، والله از آنچه می کنید؛ غافل نیست

آیا امید دارید که (یهودیان) به (آیین) شما ایمان بیاورند، با اینکه گروهی از آنان سخنان الله (تورات) را می شنیدند وپس از فهمیدنش آن را تحریف می کردند، وحال آنکه علم واطلاع داشتند؟!

وچون با مؤمنان ملاقات کنند؛ گویند: «ایمان آورده ایم» ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت می کنند، می گویند: «چرا مطالبی را که الله برای شما بیان کرده، برای مسلمانان بازگو می کنید تا (روز قیامت) در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ آیا نمی فهمید؟»