islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


آیا نمی دانند که آنچه را پنهان می دارند، وآنچه را آشکار می کنند؛ الله می داند؟!

وبرخی از آنان بیسوادانی هستند که کتاب الله (تورات) را جز یک مشت خیالات وآرزوها نمی دانند، وتنها به پندارهایشان دل بسته اند

پس وای بر کسانی که با دست خود می نویسند، سپس می گویند: « این از جانب الله است» تا آن را به بهای اندک بفروشند، پس وای بر آنها از آنچه دستهايشان نوشته، ووای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند!

وگفتند: «آتش دوزخ؛ جز چند روز محدودی، هرگز به ما نخواهد رسید. بگو: « آیا از نزد الله پیمانی گرفته اید؟! که الله هرگز خلاف پیمانش نکند؟ یا چیزی را که نمی دانید به الله نسبت می دهید؟!»

آری هر کس که مرتکب گناه شود، وگناهانش او را احاطه کنند، آنها اهل آتشند، وجاودانه در آن خواهند بود

وکسانی که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام داده اند، آنان اهل بهشتند، وجاودانه در آن خواهند ماند

و(به یاد آورید) زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدای یگانه را پرستش نکنید، وبه پدر ومادر ونزدیکان ویتیمان وبینوایان نیکی کنید،وبه مردم (سخن) نیک بگویید، ونماز را بر پا دارید وزکات را بپردازید، سپس همه ی شما؛ جز عده کمی پشت کردید ورویگردان شدید