islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


به راستی کسانی که کافر شدند، اموال وفرزندانشان چیزی از (عذاب) الله را از آنان باز ندارد.و آنان خود هیزم آتش (دوزخ) هستند

(عادت این کافران) همچون عادت آل فرعون وکسانی است که پیش از آنها بودند. آیات ما را تکذیب کردند، پس الله آنها را به (سزای) گناهانشان گرفت، والله سخت کیفر است

به کسانی که کافر شدند بگو: « بزودی مغلوب خواهید شد، و(سپس در قیامت) به سوی جهنم، محشور می شوید، وچه بد جایگاهی است»

قطعاً در دو گروهی که (در میان بدر) با هم روبه رو شدند، نشانه (و عبرتی) برای شما بود.یک گروه در راه الله می جنگید، و(گروهی) دیگر کافر بودند، آنها (مؤمنان) را با چشم خود، دو برابر آنچه بودند می دیدند.و الله هر کس را بخواهد با نصرت ویاری خود، تأیید می کند. براستی دراین(ماجرا) برای صاحبان بینش عبرتی است

محبت خواستنی ها(ی مادی) از (جمله) زنان وفرزندان واموال هنگفت از طلا ونقره، واسبهای نشاندار، وچهار پایان وزراعت، برای مردم آراسته شده است، اینها (همه) کالا ومتاع(زود گذر) زندگی دنیاست.و (حال آنکه) سر انجام نیک نزد الله است

بگو: « آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم؟» برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند، در نزد پروردگارشان باغهایی است که از زیر(درختان) آنها نهرها روان است، در آن جاودانه خواهند بود. وهمسرانی پاکیزه (دارند)، و(همچنین) از خشنودی الله(برخور دارند) والله به (احوال) بندگان بیناست