islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب (آسمانی) داده شدند، به سوی کتاب الله(قرآن) دعوت می شوند تا در میان آنها داوری (و حکم) کند، پس گروهی از آنان روی می گردانند در حالی که اعراض دارند؟!

این(عمل آنها) بدان سبب است که آنان گفتند: « آتش (دوزخ) جز چند روزی به ما نخواهد رسید».و این(افتراها) و دروغهایی که می بافتند آنان را در دینشان فریفته ومغرور ساخت

پس چگونه خواهد بود (حالشان) هنگامی که آنها برای روزی که شکی در آن نیست، گرد آوریم وبه هر کس (پاداش) آنچه فراهم کرده به تمام وکمال داده شود؟ وبه آنها ستم نخواهد شد

بگو: «بارالها! ای دارنده پادشاهی (و هستی) به هر کس که بخواهی، پادشاهی(و فرمانروایی) می بخشی، واز هر کس بخواهی پادشاهی (و فرمانروایی) را می گیری، وهر کس را بخواهی عزت مى دهى، وهر كه بخواهى خوار می کنی، همه خوبیها به دست توست، بی شک تو بر هر چیز توانایی

شب را در روز داخل می کنی، وروز را در شب داخل می کنی، وزنده را از مرده بیرون می آوری، ومرده را از زنده بیرون می آوری،وبه هر کس بخواهی بی شمار روزی می دهی»

مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست وولی خود بگیرند، وهر کس چنین کند، با الله هیچ رابطه ای ندارند(و عهد وپیمان او با الله گسسته شده است). مگر اینکه (از آزار واذیت) آنها بترسید(در ظاهر با آنان دوستی کنید).و الله شما را از (کیفر) خودش برحذر می دارد، وبازگشت به سوی الله است

بگو: «اگر آنچه در سینه های شماست، پنهان دارید یا آشکارش کنید، الله آن را می داند، (و نیز) آنچه در آسمانها وآنچه در زمین است می داند، والله بر هر چیزی تواناست