islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


روزی که هر کس آنچه را از خیر ونیکی انجام داده، وآنچه از بدی مرتکب شده، حاضر شده می یابد. وآرزو می کند، ای کاش میان او وآن (کارهای بد) فاصله ای دور بود، والله شما را از(کیفر) خودش بر حذر می دارد، و(در عین حال) الله به بندگان مهربان است

بگو:«اگر الله را دوست می دارید، پس ازمن پیروی کنید،تا الله شما را دوست بدارد،وگناهانتان را برایتان بیامرزد،والله آمرزنده ی مهربان است »

بگو:«الله وپیامبر(او) را اطاعت کنید ». پس اگرپشت کردند(وسر پیچی نمودند)،قطعاً الله کافران را دوست نمی دارد

به راستی الله آدم ونوح وآل ابراهیم وآل عمران را برجهانیان بر گزید

فرزندانی که بعضی ازآنان از (نسل) بعضی دیگرند،والله شنوای داناست

هنگامی که همسر عمران گفت:« پروردگارا! من آنچه را در شکم دارم برای تو نذر کردم که آزاد، (برای خدمت بیت المقدس وپرستشگر تو) باشد. پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی»

پس هنگامی که او را بزاد، گفت: « پروردگارا! من او را دختر زاده ام - والله به آنچه او زایید داناتر بود- وپسر همانند دختر نیست، ومن او را مریم نام گذاردم، ومن او را وفرزندانش را از (شر) شیطان رانده شده، به تو پناه می دهم»

آنگاه پروردگارش او (= مریم) را به طرز نیکوئی پذیرفت، وبه طرز شایسته ای او را رویانید(و پرورش داد) وکفالت او را به زکریا سپرد، هرگاه زکریا وارد محراب (و عبادتگاه) او می شد، نزد او غذا ورزقی می یافت،(زکریا) می گفت: « ای مریم این از کجا برای تو آمده است؟» (مریم) می گفت:«این از جانب الله است، که الله به هر کس بخواهد بی شمار روزی می دهد