islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


بگو: «به الله وآنچه بر ما نازل شده، وآنچه بر ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط (= فرزندان یعقوب) نازل گردیده وآنچه به موسی وعیسی و(دیگر) پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده؛ ایمان آوردیم، میان هیچ یک از آنان فرقی نمی گذاریم، وما او را فرمانبرداریم»

وهر کس که دینی غیر از اسلام بر گزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد، واو در آخرت از زیانکاران است

چگونه الله قومی را هدایت می کند که بعد از ایمانشان و(پس از آنکه) گواهی دادند به اینکه پیامبر بر حق است، وبرایشان دلایل روشن آمد، کافر شدند؟! والله قوم ستمکار را هدایت نمی کند

آنان جزایشان این است که لعنت الله وفرشتگان ومردم همگی بر آنهاست

در آن (لعنت) جاودانه می مانند، نه عذاب از ایشان کاسته می شود، ونه آنان مهلت یابند

مگر کسانی که پس از آن توبه کردند واصلاح ودرستکاری نمودند، پس بی گمان الله آمرزنده ی مهربان است

همانا کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند، پس بر کفر (خود) افزودند، هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهند شد، وآنانند که خود گمراهانند

به درستی کسانی که کافر شدند ودر حال کفر مردند، اگر چه زمین را پر از طلا کنند، وآن را (برای خود) فدیه دهند، هرگز از هیچ یک از آنها پذیرفته نمی شود، آنان را عذابی دردناک خواهد بود، ویاورانی نخواهند داشت