islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و چگونه ممکن است شما کافر شوید، در حالی که آیات الله بر شما خوانده می شود وپیامبر او در میان شماست؟! وهر کس که به الله تمسک جوید؛ قطعاً به راه راست، هدایت شده است

ای کسانی که ایمان آورده اید! از الله؛ آن گونه که شایسته ترسیدن از او است؛ بترسید، ونمیرید مگر اینکه مسلمان باشید

وهمگی به ریسمان الله(= قرآن واسلام) چنگ زنید وپراکنده نشوید، ونعمت الله را بر خود یاد کنید، آنگاه که دشمنان (یکدیگر) بودید، پس میان دلهای شما الفت داد، آنگاه به (فضل) نعمت او برادر (یکدیگر) شدید، وشما بر لبه گودلی از آتش بودید، (او) شما را از آن نجات داد. این گونه الله آیات خود را برای شما روشن می سازد، باشد که شما راه یابید

وباید از میان شما، گروهی باشند که (مردم را) به نیکی دعوت کنند، وبه کار شایسته وا دارند واز زشتی باز دارند، وآنانند که رستگارند

ومانند کسانی نباشید که پراکنده شدند واختلاف کردند پس از آنکه دلایل روشن برایشان آمد، واینان برایشان عذاب بزرگی است

روزی که چهره هایی سفید وچهره هایی سیاه می گردد، اما آنها که چهره هایشان سیاه شده (به آنان گفته می شود) «آیا بعد از ایمان تان کافر شدید؟!پس به سبب آنچه کفر می ورزیدید؛ عذاب را بچشید»

واما آنها که چهره هایشان سفیده شده است، در رحمت الله (= بهشت) خواهند بود، آنان در آن جاویدانند

اینها آیات الله است، که آن را به حق بر تو می خوانیم، والله (هیچ گاه) ستمی برای جهانیان نمی خواهد