islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و آنچه در آسمانها وآنچه در زمین است از آن الله است، و(همه) کارها، به سوی الله باز گردانده می شود

شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید: امر به معروف می کنید ونهی از منکر می نمائید، وبه الله ایمان دارید. واگر اهل کتاب ایمان می آوردند؛ قطعاً برایشان بهتر بود، برخی از آنان مؤمنند وبیشتر آنان فاسق ونافرمانند

(اهل کتاب) هرگز به شما زیانی نخواهند رسانید؛ جز آزاری اندک، واگر با شما بجنگند، به شما پشت خواهند کرد، سپس یاری نمی شوند

هر کجا یافته شوند، (مهر) ذلت وخواری بر آنان زده شده است. مگر آنکه در پناه امان الله، وامان مردم باشند. وبه خشمی از الله گرفتار شده اند، و(مهر) بیچارگی بر آنها زده شده، این بدان سبب بود که به آیات الله کفر می ورزیدند وپیامبران را به ناحق می کشتند، (و نیز) این (سزا) بخاطر آن بود که نافرمانی کردند واز حدود (الهی) تجاوز می نمودند

(و لی همه ی آنان) یکسان نیستند، ازاهل کتاب گروهی هستند که درست کردارند، در دل شب در حالی که به نماز ایستاده اند، آیات الله را می خوانند

به الله وروز قیامت ایمان دارند وامر به معروف می کنند واز کار زشت ومنکر باز می دارند، ودر (انجام) کارهای نیک، می شتابند، وآنان از شایستگانند

وهر کار نیکی انجام دهند، هرگز کفران نخواهد شد، والله به (حال) پرهیزگاران آگاه است