islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


بی گمان کسانی که کافر شدند، هرگز اموالشان وفرزندانشان چیزی از (عذاب) الله را از آنان دفع نخواهد کرد. وآنان اهل آتشند، آنها در آن جاودانه خواهند بود

مثل آنچه (کافران) در این زندگی دنیا انفاق می کنند؛ همانند بادی است که در آن سرمای سخت وسوزانی است که به کشتزار قومی که بر خود ستم کرده اند؛ برسد،و آن را نابود سازد. الله به آنها ستم نکرده، بلکه آنها خود بر خویشتن ستم کرده اند

ای کسانی که ایمان آورده اید، از غیر خودتان (دوست) و محرم اسرار نگیرید، آنها از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی کنند. آنها دوست دارند که شما در رنج وزحمت باشید. به راستی دشمنی از دهان (و زبان) شان آشکار شده است، وآنچه سینه ها یشان پنهان می دارد؛ بزرگتر است، بی شک ما آیات ونشانه های (دشمنی آنان) را برای شما بیان کردیم، اگر اندیشه کنید

هان! شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید، در حالی که آنها شما را دوست ندارند، وشما به همه کتاب (های آسمانی) ایمان دارید، (و آنها به کتاب شما ایمان ندارند). وچون با شما ملاقات می کنند می گویند: «ایمان آورده ایم». وهنگامی که تنها می شوند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را به دندان می گزند. بگو: «به خشم خود بمیرید». بی گمان الله به (راز) درون سینه ها آگاه است

اگر به شما نیکی (و خوشی) برسد؛ آنها را ناراحت می کند، واگر به شما بدی (و گزندی) برسد؛ بدان خوشحال می شوند. واگر شما صبر کنید وپرهیزگاری نمایید، مکر ونیرنگ شان هیچ زیانی به شما نمی رسد، بی شک الله به آنچه می کنند؛ احاطه دارد

و(به یاد آور) زمانی را که (در جنگ احد) بامدادان از میان خانواده خود بیرون آمدی (و) مؤمنان را برای جنگیدن در مواضعی می گماردی، والله شنوای داناست