islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و به سوی آمرزش پروردگارتان، وبهشتی که پهنای آن (به قدر) آسمانها وزمین است، (و) برای پرهیزگاران آماده شده است، بشتابید

آن کسانی که در توانگری وتنگدستی انفاق می کنند، وخشم خود را فرو می برند، واز مردم در می گذرند، والله نیکوکاران را دوست می دارد

وکسانی که چون مرتکب کار زشتی شوند یا بر خود ستم کنند، الله را به یاد می آورند، پس برای گناهانشان آمرزش می خواهند، وچه کسی جز الله گناهان را می آمرزد؟ وبه آنچه کرده اند، در حالی که می دانند (که گناه است) پا فشاری واصرار نمی کنند

آنها پاداششان آمرزشی از (جانب) پروردگارشان وباغهایی است که از زیر (درختان) آن جویها جاری است،جاودانه در آن می مانند، وپاداش (نیکو کاران) و اهل عمل چه خوب است

بی شک پیش از شما (ملتهایی) و سنتهایی گذشته است، پس در زمین گردش کنید وببینید؛ سرانجام تکذیب کنندگان چگونه است؟

این (قرآن) بیانی است برای مردم وهدایت واندرزی برای پرهیزگاران است

وسست نشوید واندوهگین نگردید، وشما برتر هستید؛ اگر مؤمن باشید

اگر (در روز احد) به شما زخم وآسیبی رسید؛ به راستی به آن گروه (کافر نیز در روز بدر) زخم وآسیبی همانند آن رسید. وما این روزهای (شکست وپیروزی) را در میان مردم می گردانیم. وتا الله افرادی را که (واقعاً) ایمان آورده اند؛ معلوم بدارد، واز میان شما شاهدانی بگیرد، والله ستمکاران را دوست نمی دارد