islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و تا الله کسانی را که ایمان آورده اند؛ پاک وخالص گرداند، وکافران را نابود سازد

آیا پنداشتید که (تنها با ادعای ایمان) به بهشت داخل می شوید؛ در حالی که الله هنوز مجاهدان از شما معلوم نداشته، وصابران را مشخص وجدا نساخته است؟!

وبه راستی شما مرگ (و شهادت) را پیش از آنکه با آن روبرو شوید، آرزو می کردید، پس آن را دیدید، در حالی که به آن نگاه می کردید

ومحمد جز فرستاده ای نیست، که به راستی پیش از او (نیز) فرستادگانی (بوده اند) و گذشتند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود، شما به عقب می گردید (و عقیده ودین خود را رها می کنید؟) وهر کس به عقب بازگردد (و عقیده ودین راستین را رها کند) هرگز به الله زیانی نمی رساند، وبه زودی الله سپاسگزاران را پاداش می دهد

وهیچ کسی جز به فرمان الله نمی میرد، سر نوشتی است معین ومشخص شده، وهر کس که پاداش این دنیا را بخواهد از آن به او می دهیم، وهر کس که پاداش آخرت را بخواهد، از آن به او می دهیم، وبزودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد

وچه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های انبوه،مردان خدايي نبرد کردند،آنها هیچ گاه در برابر آنچه در راه الله بدیشان رسید، سستی نورزیدند وناتوان نشدند، وزبونی نشان ندادند (و تسلیم دشمن نشدند) والله شکیبایان را دوست دارد

وسخن آنان جز این نبود که گفتند: «پروردگارا! گناهان ما را بیامرز، واز زیاده روی ما، در کارمان (بر ما بیامرز) وگامهای ما را استوار بدار وما را بر گروه کافران، پیروز گردان»

پس الله پاداش این دنیا وپاداش نیک آخرت را به آنها عطا کرد، والله نیکوکاران را دوست دارد