islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از کسانی که کافر شده اند؛ اطاعت کنید، شما را (به کفر) بر می گردانند، آنگاه زیان دیده بر می گردید

(بر کافران تکیه نکنید) بلکه، الله یاور ومولای شما است، واو بهترین یاری دهندگان است

به زودی در دلهای کسانی که کافر شدند، بیم وترس خواهیم افکند؛ بخاطر اینکه چیزی را شریک الله قرار داده اند که هیچگونه دلیلی بر (حقانیت) آن نازل نکرده است. وجایگاه آنها آتش است، وجایگاه ستمکاران چه بد است

وبه راستی الله، وعده خود را با شما (در جنگ احد) تحقق بخشید، آنگاه که در (درآغاز جنگ) به فرمان او، آنان می کشتید. تا اینکه سست شدید ودر کار (جنگ وجمع آوری غنیمت) با یکدیگر به نزاع پرداختید، وبعد از آنکه آنچه را دوست می داشتید(از پیروزی بر دشمن) به شما نشان داد، نافرمانی کردید، بعضی از شما خواهان دنیا بود، وبعضی خواهان آخرت. سپس برای آنکه شما را آزمایش کند از (تعقیب) آنان منصرفتان کرد،(و پیروزی شما به شکست انجامید). واز (معصیت وتقصیر) شما (که نافرمانی از دستور پیامبر بود) در گذشت.و الله نسبت به مؤمنان فضل وبخشش دارد

و(بیاد آورید) هنگامی را که (در حال گریز از کوه) بالا می رفتید، وبه هیچ کس توجه نمی کردید. وپیامبر از پشت سرتان شما را صدا می زد، پس (الله) با غم واندوهی در پی غم واندوهی (دیگر) به شما سزا داد.این بدین خاطر بود که بر آنچه از دست داده اید وبر آنچه به شما رسیده است؛ اندوهگین نشوید.و الله از آنچه می کنید؛ آگاه است