islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


سپس بعد از آن غم واندوه، آرامشی (به صورت) خواب سبکی بر شما فرو فرستاده، که گروهی از شما را فرا گرفت. وگروهی دیگر (= منافقین) در فکرجان خود بودند، ودرباره ی الله، گمانهای ناروا وباطل، همچون گمانهای زمان جاهلیت داشتند. می گفتند: «آیا چیزی از نصرت وپیروزی نصیب ما می شود؟» بگو: «همه کارها (شکست وپیروزی) به دست الله است». آنها چیزی را در دلهایشان پنهان می دارند که برای تو آشکار نمی سازند، می گویند: «اگر ما را در این کار اختیاری بود(و بهره ای از پیروزی داشتیم) در اینجا کشته نمی شدیم». بگو: «اگر شما در خانه های خود هم بودید، کسانی که کشته شدن بر آنان نوشته شده بود؛ قطعاً به قتلگاههای خود، بیرون می آمدند». و(اینها) برای این است که الله، آنچه را در سینه هایتان (پنهان) دارید، بیازماید، وآنچه را در دلهایتان است؛خالص وپاک گرداند. والله به (راز) درون سینه ها آگاه است

به راستی کسانی از شما که در روز بر خورد دو گروه(مسلمانان وکافران در جنگ احد) فرار کردند، در حقیقت شیطان آنان را به سبب بعضی از کردار(و گناهانی) که مرتکب شده بودند، بلغزانید، وقطعاً الله از آنان در گذشت، بی گمان الله آمرزنده ی بردبار است

ای کسانی که ایمان آورده اید! مانند کسانی نباشید که کفر ورزیدند، ودرباره برادرانشان چون به سفر رفتند (و مردند) یا در جنگ شرکت کردند (و کشته شدند) گفتند: «اگر آنها نزد ما بودند، نمی مردند وکشته نمی شدند» تا الله این (گفتار) را حسرتی در دلهایشان قرار دهد، والله،زنده می کند ومی میراند(زندگی ومرگ همه به دست الله است)

واگر در راه الله کشته شوید یا بمیرید،بی گمان آمرزش ورحمت از (جانب) الله،از آنچه آنها جمع می کنند،بهتر است