islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و آنچه (در روز احد) روزی که دو گروه (مؤمنان وکافران) با هم برخورد کردند، به شما رسید، به فرمان الله بود، وبرای این بود که مؤمنان را معلوم بدارد

و(نیز) کسانی که نفاق ورزیدند معلوم بدارد. وبه ایشان گفته شد:« بیایید در راه الله بجنگید یا (حداقل از خود وشهرتان) دفاع کنید». گفتند: « اگر می دانستیم جنگی روی خواهد داد، مسلماً از شما پیروی می کردیم». آنان در آن هنگام، به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان، به زبان خویش چیزی می گویند که در دلهایشان نیست، والله به آنچه کتمان می کنند؛ آگاه تر است

کسانی که (خود در خانه) نشستند ودرباره ی برادران خود گفتند:«اگر آنها از ما پیروی می کردند، کشته نمی شدند» بگو: «اگر راست می گویید؛ پس مرگ را از خودتان دور سازید»

وهرگز کسانی را که در راه الله کشته شده اند؛ مرده مپندار، بلکه زنده اند، نزد پروردگارشان روزی داده می شوند

به آنچه الله از فضل وکرم خود به ایشان داده است، شادمانند، وبه کسانی که هنوز به آنها نپیوسته اند، خوش وقتند، که نه بیمی بر آنهاست ونه اندوهگین می شوند

به نعمت وفضل الله شادمانند، واینکه (می بینند) الله پاداش مؤمنان را ضایع نمی کند

کسانی که دعوت الله وپیامبر را پس از آنکه (در میدان احد) به آنان زخم وجراحت رسید اجابت کردند. (و برای تعقیب مشرکان به سوی«حمراء الأسد» رفتند) برای کسانی از آنها که نیکی وپرهیزگاری کردند، پاداش بزرگی است

کسانی که مردم به آنان گفتند: « مردم (= مشرکان مکه) برای (جنگ با) شما گرد آمده اند، پس از آنها بترسید».(این سخن) برایمانشان افزوده وگفتند:«الله ما را بس است، وبهترین حامی است