islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


پس به نعمت وفضل الله (از میدان جنگ) بازگشتند، هیچ آسیبی به آنان نرسید، وخشنودی الله را پیروی کردند، والله دارای فضل وبخشش بزرگی است

(در حقيقت) این شیطان است که دوستانش را می ترساند، پس اگر ایمان دارید از آنها نترسید، واز من بترسید

وکسانی که در(یاری) کفر شتاب می کنند، تو را اندوهگین نسازد! یقیناً آنها هرگز زیانی به الله نمی رسانند، الله می خواهد که بهره ای برای آنان در آخرت قرار ندهد وبرای آنها، عذاب بزرگی است

به راستی کسانی که کفر را به (بهای) ایمان خریدند، هرگز به الله زیانی نمی رسانند، وبرای آنها، عذاب دردناکی است

وکسانی که کافرشدند، مپندارید که به آنان مهلت می دهیم، برایشان بهتر است، ما فقط به آنها مهلت می دهیم؛ تا بر گناه (خود) بیفزایند، وبرای آنها عذاب خوار کننده ای است

چنین نبود که الله، مؤمنان را به این (حالی) که شما بر آن هستید، وا گذارد، تا آنکه پلید را از پاک جدا سازد، وچنین نبود که الله شما را از غیب آگاه کند، ولی الله از میان فرستادگانش، هر کس را بخواهد بر می گزیند، پس به الله وفرستادگانش ایمان بیاورید، واگر ایمان بیاورید وتقوا پیشه کنید، پاداش بزرگی برای شماست

وکسانی که به آنچه الله از فضل خویش به آنان داده، بخل می ورزند، گمان نکنند که آن (بخل) برای آنان خیر است. بلکه برای آنها شّر است، به زودی آنچه را که نسبت به آن بخل ورزدیدن، روز قیامت طوق گردنشان می شود. ومیراث آسمانها وزمین از آن الله است، والله به آنچه می کنید؛آگاه است