islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


به راستی که الله، سخن کسانی را که گفتند: «الله فقیر است، وما بی نیازیم!» شنید، به زودی آنچه را گفتند، وبه ناحق کشتن پیامبران را خواهیم نوشت، ومی گوییم: «بچشید عذاب سوزان را»

این (عقوبت) بخاطر چیزی است که دست های شما از پیش فرستاده است، و(گرنه) الله هرگز به بندگان (خود) ستمگر نیست

کسانی که گفتند: «الله با ما عهد وپیمان بسته، که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم، تا برای ما قربانیی بیاورد که آتش (= صاعقه آسمانی) آن را بخورد» بگو: « قطعاً پیامبرانی پیش از من، برای شما آمدند با معجزه ها ودلایل روشن، وآنچه را گفتید، (برای شما آوردند) پس اگر راست می گویید چرا آنها را کشتید؟!»

پس اگر تو را تکذیب کردند، (غمگین مباش) پیامبرانی (هم) که پیش از تو، دلایل روشن، ونوشته ها وکتاب روشن آورده بودند، تکذیب شدند

هر کس چشنده (طعم) مرگ است، وهمانا روز قیامت پاداشهایتان را بطور کامل به شما داده می شود، پس هر که از آتش (دوزخ) دور داشته شد، وبه بهشت در آورده شد، قطعاً رستگار شده است. وزندگی دنیا چیزی جز مایه فریب نیست

قطعاً در اموالتان وجانهایتان، آزمایش می شوید، واز کسانی که پیش از شما به آنها کتاب (آسمانی) داده شده است (= یهود ونصاری) و(نیز) از کسانی که شرک ورزیدند، سخنان آزار دهنده ی بسیاری خواهید شنید، واگر صبر کنید، وتقوا پیشه سازید، (بدانید که) این از کارهای مهم وسترگ است