islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد . (وفرمود:) من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد؛ تباه وضایع نمی کنم، برخی از برخی دیگرید (وهمنوعید). پس،کسانی که هجرت کردند واز خانه های خود رانده شدند،ودر راه من آزار ديدند وجنگیدند وکشته شدند, قطعاٌ گناهانشان را می بخشم وآنان را به باغهای (بهشتی) که از زیر(درختان) آن نهرها جاری است، در می آورم. (این) پاداشی است از جانب الله، وپاداش نیکو تنها نزد الله است

رفت وآمد کافران درشهرها، تو را نفریبد!

(این) متاع ناچیزی است، پس جایگاهشان دوزخ است، وچه بد جایگاهی است

ولی کسانی که از پروردگارشان ترسیدند، برای آنها باغهایی است که از زیر (درختان) آن نهرها جاری است، جاودانه در آن می مانند، (این) پذیرائی از جانب الله است، وآنچه در نزد الله است؛ برای نیکوکاران بهتر است

واز اهل کتاب کسانی هستند که به الله، وآنچه بر شما نازل شده وآنچه بر خودشان نازل شده؛ ایمان دارند، در برابر (فرمان) الله خاشع وفروتنند، وآیات الله را به بهای ناچیزی نمی فروشند، اینانند که پاداششان را در نزد پروردگارشان خواهند داشت، بی گمان الله سریع الحساب (زود شمار) است

ای کسانی که ایمان آورده اید! صبر کنید، ودیگران را به صبر وشیکبائی فرا خوانید (وپایداری کنید) ومرزها را نگهبانی کنید، واز الله بترسید، شاید رستگار شوید