islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


ای مردم از پروردگارتان بترسید، آن کسی که شما را از یک تن آفرید، وهمسرش را (نیز) از او آفرید، واز آن دو، مردان وزنان بسیاری پراکنده کرد، واز خدایی که به (نام) او از همدیگر درخواست می کنید، و(همچنین) از (گسستن) پیوند خویشاوندی بپرهیزید. بی گمان الله همواره بر شما مراقب (و نگهبان) است

وبه یتیمان اموالشان را بدهید، و(اموال) ناپاک (خود) را با (اموال) پاک (یتیمان) عوض نکنید، واموال آنان را همراه اموال خودتان (با مخلوط کردن) نخورید، به راستی که این گناه بزرگی است

واگر ترسیدید که در حق دختران یتیم نتوانید عدالت را رعایت کنید، (از ازدواج با آنها صرف نظر کنید) و با زنانی (دیگر) که مورد پسند شماست دو دو، وسه سه، چهار چهار، ازدواج کنید. پس اگر بیم دارید که نتوانید عدالت کنید، به یک (زن) یا به آنچه (از کنیزان) که مالک آنهایید (اکتفاء نمایید) این (کار) نزدیکتر است به اینکه ستم نکنید (و عیالمند نشوید)

ومهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال وگوارا بخورید

واموال خود را که الله آن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده است، به سفیهان (و کم خردان) ندهید، واز آن، به آنها روزی دهید، وآنان را لباس بپوشانید، وبا آنان سخن شایسته بگویید

ویتیمان را بیازمایید تا وقتی که به (سن) ازدواج (و بلوغت) رسند، پس اگر در ایشان رشد (کافی) یافتید، اموالشان را به آنان بدهید، وآن را (از بیم) آنکه بزرگ شوند، به اسراف وشتاب مخورید، وهر کس که بی نیاز است؛ باید (از گرفتن حق الزحمه) خود داری کند،و هر کس که نیازمند است؛ باید به طرز شایسته (و به اندازه حق الرحمه ونیاز خود از آن) بخورد، پس هر گاه اموالشان را به آنها باز گرداندید؛ بر ایشان گواه بگیرید، والله برای محاسبه کافی است