islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


برای مردان، از آنچه پدر ومادر وخویشاوندان (از خود) بر جای گذاشته اند؛ سهمی است، وبرای زنان (نیز) از آنچه پدر ومادر وخویشاوندان بر جای گذاشته اند، سهمی است، خواه آن (مال)کم باشد یا زیاد، این بهره وسهمی فرض وتعین شده است

وهر گاه،خویشاوندان ویتیمان ومستمندان بر تقسیم (میراث) حاضر شدند، (چیزی) از آن (اموال) به آنان بدهید، وبا آنان بطور شایسته ونیک سخن بگویید

وکسانی که اگر فرزندان ناتوانی پس از خود بر جای بگذارند، بر(آینده) آنان می ترسند؛ باید (از ستم درباره ی یتیمان مردم نیز) بترسند، پس باید که از الله بترسند وسخنی سنجیده ودرست بگویند

بی گمان کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند، جز این نیست که آتش را در شکم خود (فرو می برند) و می خورند، وبه زودی به آتشی برافروخته درآیند

الله درباره ی فرزندانتان به شما سفارش می کند، سهم پسر، چون سهم دو دختر است. پس اگر (فرزندان میت همه) دختر (دو دختر یا) بیش از دو دختر باشند، دو سوم ترکه بهره ایشان است، واگر یک دختر باشد، نیمی از ترکه از آن اوست. وبرای هر یک از پدر ومادر وی (= میت) یک ششم از ترکه می باشد، در صورتی که (میت) فرزندی داشته باشد، پس اگر فرزندی نداشته باشد و(تنها) پدر ومادرش از او ارث برند، برای مادرش یک سوم است (و باقی از آن پدر خواهد بود) واگر او (= میت) برادرانی داشته باشد، سهم مادرش یک ششم است، (همه اینها) پس ازانجام وصیتی است که او (= میت) به آن سفارش کرده وبعد از ادای دین است، شما نمی دانید پدرانتان وفرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند. (این احکام) فریضه ای (معین ومقرر شده) از جانب الله است وبی گمان الله دانای حکیم است