islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و برای شما نصف ترکه همسرانتان است، اگر آنها فرزندی نداشته باشند، واگر فرزندی داشته باشند یک چهارم ترکه از آن شماست. پس از انجام وصیتی که به آن سفارش کرده اند، وبعد از ادای دین (آنها) است. وبرای زنان شما یک چهارم ترکه شماست، اگر شما فرزندی نداشته باشید، پس اگر فرزندی داشته باشید یک هشتم از ترکه شما از آن آنهاست، بعد از انجام وصیتی که به آن سفارش کرده اید وبعد از ادای دین. واگر مرد یا زنی که از او ارث می برند کلاله (= بی فرزند وبی پدر) باشد، وبرای او برادر یا خواهر (مادری) باشد؛ پس برای هر یک از آن دو یک ششم است، واگر آنها بیش از این باشند؛ در یک سوم شریکند، پس از انجام وصیتی که به آن سفارش شده وبعد از ادای دین، (به شرط آنکه) زیانی (به ورثه) نرساند، این (حکم) و سفارش الله است، والله دانای بردبار است

اینها (احکام) و حدود الهی است، وهر کس از الله وپیامبرش اطاعت کند، وی را به باغهایی در آورد که از زیر(درختان) آن نهرها جاری است، در آن جاودانه اند، واین پیروزی بزرگی است

وهر کس از الله وپیامبرش نافرمانی کند واز حدود او تجاوز کند، وی را در آتشی وارد می کند که جاودانه در آن خواهد ماند، وبرای او عذاب خوار کننده ای است