islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می شود، چهار نفر از خودتان بر آنان گواه گیرید، پس اگر گواهی دادند، آنان(= زنان) را در خانه ها نگاه دارید، تا مرگشان فرا رسد، یا الله راهی برای آنان قرار دهد

واز میان شما، آن مرد وزنی که مرتکب آن (عمل زشت) می شوند؛ آنها را آزاردهید، پس اگر توبه کردند ودرستکار شدند، از آنها صرف نظر کنید، زیرا الله توبه پذیر مهربان است

جز این نیست، که (پذیرش) توبه از سوی الله،برای کسانی است که از روی جهالت ونادانی کار بدی انجام می دهند. سپس به زودی توبه می کنند، اینانند که الله توبه شان را می پذیرد، والله دانای حکیم است

وبرای کسانی که کارهای بد مرتکب می شوند،تا وقتی که مرگ یکی ازایشان فرا رسد؛ می گوید: « اکنون توبه کردم» توبه نیست، ونه برای کسانی که در حال کفر می میرند، اینها کسانی هستند که برای شان عذاب دردناکی آماده کردیم

ای کسانی که ایمان آورده اید! برای شما حلال نیست که اززنان به اکراه ارث برید، وانان را زیر فشار قرار ندهید، تا برخی از آنچه را که به آنان داده اید؛ پس بگیرید، مگر اینکه آنها مرتکب عمل زشت آشکاری شوند، وبا آنها بطورشایسته رفتار کنید، واگر از آنان (خوشتان نیامد) و کراهت داشتید، پس چه بسا چیزی را خوش نمی دارید، والله در آن خیر بسیار قرار می دهد