islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگرزنانی که مالک آنان شده اید. (این) فریضه ی الهی است که بر شما مقرر داشته است. وغیر از اینها (که گفته شد) برای شما حلال است با اموال خود (زنان دیگر را) طلب کنید ـ در حالی که پاکدامن باشید وزناکار نباشد ـ پس آن زنانی را که (به ازدواج در آوردید) و از آنان کام گرفتید، باید مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید، وگناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهریه با یکدیگر توافق کنید، بی گمان الله دانای حکیم است

وهر کس از شما از لحاظ مالی توانایی ازدواج با زنان آزاده مؤمن؛ نداشته باشد، پس با کنیزان با ایمانی که ملک یمین شما هستند (ازدواج کند) والله به ایمان شما داناتر است. برخی از برخی هستند، پس آنان را با اجازه صاحبانشان به ازدواج خود در آورید، ومهرشان به طور پسندیده به آنان بدهید. (به شرط آنکه) پاکدامن باشند، نه زناکار، ونه آنان که در پنهانی دوست گیرند. پس چون ازدواج کردند، اگر مرتکب زنا شدند،پس مجازاتشان؛ نصف مجازات زنان آزاد (پنجاه تازیانه) است. این (اجازه از دواج با کنیزان) برای کسانی از شماست که از آلایش گناه بترسد، وصبر (وپاکدامنی) پیشه کردن؛ برایتان بهتر است. والله آمرزنده ی مهربان است

الله می خواهد که (احکام خویش را) برای شما روشن سازد، وشما را به راه وروش کسانی که پیش از شما بودند؛ راهنمایی کند، والله دانای حکیم است