islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


مردان بر زنان سر پرست ونگهبانند، بخاطر آنکه الله برخی از ایشان را بر برخی برتری داده، و(نیز) بخاطر آنکه از اموالشان خرج می کنند. پس زنان صالح، فرمانبردارند، (و) به پاس آنچه الله (برای آنان) حفظ کرده،(اسرار وحقوق شوهران خود) را در غیبت (آنان) حفظ می کنند. وزنانی را که نافرمانی آنها بیم دارید، پند واندرزشان دهید، (اگر فرمانبردار نشد) در بستر از ایشان دوری کنید، (و اگر تأثیر نکرد) آنان را بزنید، پس اگر از شما اطاعت کردند، هیچ راهی برای (سرزنش) و تعدّی بر آنها مجویید، (بدانید) که الله، بلند مرتبه ی بزرگ است

واگر از اختلاف وجدائی میان آن دو (زن وشوهر) بیم داشتید، پس داوری از خانواده شوهر وداوری از خانواده زن(تعیین کنید) و بفرستید، اگر این دو (داور) قصد اصلاح داشته باشند، الله میان آن دو (زن وشوهر) سازگاری خواهد داد. بی گمان الله دانای آگاه است

والله را بپرستید، وچیزی را با او شریک مگردانید. وبه پدر ومادر نیکی کنید، و(نیز) به خویشاوندان ویتیمان وبینوایان وهمسایه خویشاوند وهمسایه بیگانه وهمنشین ودر راه ماندگان وبردگانی که مالک آنها هستید، (نیکی کنید) بی گمان الله کسی را که متکبر وفخر فروش است؛ دوست نمی دارد

کسانی که بخل می ورزند، ومردم را به بخل وا می دارند، وآنچه را که الله از فضل خویش به آنها داده، کتمان می نمایند،وبرای کافران (وناسپاسان) عذابی خوار کننده آماده کرده ایم