islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و اگر (مانند بنی اسرائیل) بر آنان مقرر می کردیم که خود را بکشید، یا از خانه وشهرتان بیرون روید، جز اندکی از آنها عمل نمی کردند، واگر اندرز های که به آنان داده می شود انجام می دادند، برای آنها بهتر بود و(برای ایمانشان) استوار تر بود

ودر این صورت از جانب خود پاداش بزرگی به آنها می دادیم

وبه راه راست، هدایتشان می کردیم

وکسی که الله وپیامبر را اطاعت کند (روز قیامت) همنشین کسانی خواهد بود که الله بر آنان انعام نموده است، از پیامبران، وصدیقان وشهدا وصالحان، واینان چه نیکو رفیقانی هستند

این فضل وبخشایش از جانب الله است، وکافی است که او دانا است

ای کسانی که ایمان آورده اید! سلاح خود را بر گیرید، آنگاه گروه گروه بیرون روید یا یکپارچه (به سوی دشمن) بیرون شوید

وبه راستی از (میان) شما کسی است که (از شرکت در جهاد) سستی می کند، پس اگر مصیبتی به شما برسد، می گوید: الله بر من انعام کرد که با آنان حاضر نبودم

واگر فضل وغنیمتی از جانب الله به شما برسد، چنان که گویا هرگز میان شما وآنان دوستی ومودتی نبوده، می گویند: ای کاش من هم با آنها بودم، وبه کامیابی بزرگی نائل می شدم

پس کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته اند، باید در راه الله پیکار کنند، وآن کسی که در راه الله پیکار کند، چه کشته شود یا پیروز گردد، به زودی پاداش بزرگی خواهیم داد